Odluka o raspisivanju izbora za studentske predstavnike

Odluka o raspisivanju izbora za studentske predstavnike

VELEUČILIŠTE U RIJECI 
Klasa:    602-12/14-01/04
Ur.broj:2170-57-04-14-2 
Rijeka, 10. veljače 2014.

Na temelju članka 15. Zakona o studentskom zboru i drugom studentskim organizacijama (NN broj 71/07), dekan Veleučilišta u Rijeci dr. sc. Dušan Rudić, prof. v. š., d o n o s i

ODLUKU
o
raspisivanju izbora za studentske predstavnike  

1. Raspisujem izbore za studentske predstavnike u Studentskom zboru Veleučilišta u Rijeci. 
2. Izbori će se provesti po izbornim jedinicama.
Izborne jedinice jesu:

  1)    PROMETNI ODJEL
I.    Izbornu jedinicu čine:        
- svi upisani studenti stručnih studija - cestovnog, poštanskog i željezničkog prometa Rijeka – Ogulin
II.    Izbornu jedinicu čine:        
-  svi upisani studenti specijalističkog diplomskog stručnog studija Promet. 

2)    POSLOVNI ODJEL
III.    Izbornu jedinicu čine:
- svi upisani studenti stručnog studija informatike Rijeka - Pula, 
- svi upisani studenti stručnog studija poduzetništvo Rijeka - Pazin,
IV.    Izbornu jedinicu čine:    
- svi upisani studenti specijalističkog diplomskog stručnog studija Informacijske tehnologije u poslovnim sustavima        
- svi upisani studenti specijalističkog diplomskog stručnog studija Poduzetništvo. 

3)    POLJOPRIVREDNI ODJEL 
V.    Izbornu jedinicu čine:
- svi upisani studenti stručnog studija vinarstva i stručnog studija mediteranske poljoprivrede
VI.    Izbornu jedinicu čine:
- svi upisani studenti specijalističkog diplomskog stručnog studija Vinarstvo. 

4)    ODJEL SIGURNOSTI NA RADU 
VII.    Izbornu jedinicu čine:    
- svi upisani studenti stručnog studija sigurnosti na radu
VIII.    Izbornu jedinicu čine:    
- svi upisani studenti specijalističkog diplomskog stručnog studija sigurnosti na radu 

5)    TELEMATIKA 
IX.    Izbornu jedinicu čine:    
- svi upisani studenti stručnog studija Telematike. 

3. Popis birača za svaku izbornu jedinicu utvrdit će Izborno povjerenstvo na temelju podataka iz evidencije Veleučilišta. 
4. Izbore provodi Izborno povjerenstvo Veleučilišta u Rijeci, te birački odbori ustrojeni na razini odjela. 
5. Kandidate za studentske predstavnike u Studentskom zboru, iz redova svih upisanih studenata mogu predlagati studentske udruge ili studenti upisani u popis birača izborne jedinice davanjem pravovaljanih potpisa. 
6. Za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti potpise od najmanje 1% studenata upisanih u popis birača izborne jedinice. Za studentskog predstavnika ne može se kandidirati student koji u posljednje dvije godine studija nije stekao minimalno 40 ECTS bodova ili koji drugi put ponavlja godinu tijekom studija koji se izvodi prema propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te u ostalim slučajevima predviđenim Statutom Studentskog zbora. Od prethodnog stavka izuzimaju se studenti koji su upisali prvu godinu stručnog odnosno specijalističkog diplomskog stručnog studija. 
7. Kandidature se podnose Izbornom povjerenstvu s naznakom za koju se izbornu jedinicu ističu najmanje deset dana prije održavana izbora.  
8. Izborno povjerenstvo će na temelju svih pravovaljanih kandidatura sastaviti listu kandidata i njihovih zamjenika za svaku izbornu jedinicu posebno. Izborno povjerenstvo dužno je javno objaviti lista kandidata i njihovih zamjenika najkasnije 5 dana prije održavanja izbora.
9. Glasovanje se obavlja osobno i tajno, glasačkim listićima na biračkim mjestima. 
10. Glasovanje će se održati 31. ožujka 2014. godine. Biračka mjesta i trajanje glasovanja naznačenog dana utvrdit će Izborno povjerenstvo. Izborno povjerenstvo dužno je najkasnije tri dana prije održavanja izbora obznaniti biračka mjesta i vrijeme glasovanja. 
11. Izborno povjerenstvo obznanit će rezultate glasovanja najkasnije u roku od 24 sata od sata zatvaranja birališta, na oglasnoj ploči za studente. Izborno povjerenstvo će sročiti zapisnik o provedenom glasovanju i rezultatima i jedan primjerak dostaviti dekanu Veleučilišta. 
12. Izbori po biračkim jedinicama valjani su ukoliko je glasovalo najmanje 10% upisanih studenata, u protivnom izborni se postupak ponavlja u roku od 30 dana. U ponovljenom postupku izbori su valjani bez obzira na broj upisanih birača koji su glasovali. 
13. Za studentske predstavnike izabrani su oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova. Kada je u pitanju izbor predstavnika specijalističkih diplomskih stručnih studija izabran je onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova. 
14. Svaki student ima pravo uložiti prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora studentskih predstavnika u roku od dva dana, računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju se stavlja prigovor. Prigovor se podnosi Izbornom povjerenstvu i to isključivo kroz urudžbeni zapisnik Veleučilišnog odjela. Izborno povjerenstvo dužno je u roku od dva dana, dostaviti prigovor sa cjelokupnom dokumentacijom, Povjerenstvu za prigovore Veleučilišta. 
15. Mandat studentskih predstavnika i njihovih zamjenika izabranih na ovim izborima traje dvije školske godine. 
16. Evidencija Veleučilišta i druge stručne službe Veleučilišta biti će na raspolaganju izbornom povjerenstvu i pružati im potrebnu pomoć. 
17. Izbor za studentske predstavnike u Studentskom zboru obavit će se sukladno Članku 1. Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Studentskog zbora Veleučilišta u Rijeci pod oznakama Klasa: 003-05/12-01/12-02, Ur. broj: 2170-57-01-02 od 06. veljače 2012. godine. 
Studentski zbor Veleučilišta u Rijeci čini ukupno 19 predstavnika studenata, tako da je svaki Odjel u sastavu Veleučilišta u Rijeci, zastupljen s tri predstavnika studenata, pri čemu treba voditi računa o zastupljenosti svakog stručnog studija. (12 predstavnika)
Stručni studij telematike zastupljen je s tri predstavnika.
Specijalistički diplomski stručni studij u okviru Odjela zastupljeni su s jednim predstavnikom studenata (4 predstavnika).  
18. Ova Odluka stupa na snagu odmah.

VELEUČILIŠTE U RIJECI
.             Dekan
Prof. dr. sc. Dušan Rudić