Odbori su radna tijela Studentskog zbora Veleučilišta u Rijeci, koja su ustrojena kao stalna ili povremena, te kao takva nemaju pravo zastupati Studentski zbor.

Odbori Studentskog zbora broje najmanje dva člana i Predsjednika (ukupno tri člana), te članovi istoga ne moraju nužno biti i studenti članovi Studentkog zbora Veleučilišta u Rijeci.

 

[expand title=”Izvadak teksta o Odborima iz Statuta Studentskog zbora Veleučilišta u Rijeci“]

3.7. Odbori i grupe

Članak 47.
Odbori su radna tijela Studentskog zbora.
Odbori se ustrojavaju kao stalna ili povremena tijela.

Članak 48.
Stalni odbori jesu:
– za sport i rekreaciju
– za informiranje
– za kulturu
– za studentski standard.

Članak 49.
Povremeni odbori se osnivaju radi rješavanja pojedinih pitanja ili zadataka.

Članak 50.
Odbori nemaju prava zastupanja Studentskog zbora.

Članak 51.
Odbori i grupe broje najmanje tri (3) člana koji između sebe biraju predsjednika.
Odbori i grupe mogu nositi i nazive poput: ureda, sekcije, odjela i ostalih nazivlja koje
odobri Studentski zbor.

Članak 52.
Odbori i grupe mogu biti:
– za društvene aktivnosti
– za volonterske i humanitarne aktivnosti
– za stručnu i znanstvenu suradnju
– za druga područja prema odluci Studentskog zbora ili Predsjedništva.

Članak 53.
Predsjednik odbora ili grupe:
– sudjeluje u radu Studentskog zbora u slučajevima u kojima se raspravlja o
pitanjima iz njegova djelokruga rada
– brine o radu i poslovanju odbora ili grupe
– priprema i utvrđuje dnevni red i vodi sjednice odbora ili grupe
– provodi odluke odbora ili grupe
– odgovoran je za svoj rad Studentskom zboru
– obavlja druge poslove u skladu sa Statutom te odlukama Studentskog zbora i
Predsjedništva Studentskog zbora.

Članak 54.
Odbori su odgovorni za svoj rad Studentskom zboru.
Predsjednik odbora i grupa donosi plan rada odbora i grupa Studentskom zboru na
razmatranje te podnosi izvješće o radu odbora i grupa.
Predsjednika odbora i grupa bira i smjenjuje Studentski zbor. O prestanku rada odbora
i grupa odlučuje Studentski zbor natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

[/expand]

 

U sklopu Studentskog zbora Veleučilišta u Rijeci postoji četiri stalna odbora. To su:

 

[expand title=”1.) Odbor za sport“]

  • Zadužen za organizaciju i provođenje sportskih aktivnosti u kojima sudjeluju studenti Veleučilišta u Rijeci
  • Odbor za sport djeluje u sklopu Sportske udruge studenata Veleučilišta u Rijeci <SUSVELERI>

[/expand]

 

[expand title=”2.) Odbor za informiranje (uredništvo)“]

  • Studenti članovi ovoga odbora vode facebook i instagram profil te web stranicu Studentskog zbora. Glavna zadaća je prvovremeno informiranje studenata o aktivnostima SZ-a, o mogućnosti sudjelovanja u istima te o drugim za studente bitnim stvarima.

[/expand]

 

[expand title=”3.) Odbor za kulturu“]

  • Odbor za kulturu bavi se organiziranjem raznih radionica i izleta edukativnog i kulturološog karaktera, te provodi druge aktivnosti koje se tematski odnose na predmetni odbor
  • Aktivnosti se, osim u koordinaciji sa Studentskim zborom, provode i u suradnji sa Knjižnicom Veleučilišta

[/expand]

 

[expand title=”4.) Odbor za studentski standard“]

  • brine se o studentskom standardu na Veleučilištu u Rijeci

[/expand]

 

Članove te Predsjednika odbora imenuje i razrješuje Studentski zbor. Odbori pomažu zboru u ispunjavnju zacrtanog programa rada a u skladu s  Statutom Studentskog zbora Veleucilišta u Rijeci, njegovim ciljevima te područijem djelovanja pojedinog odbora. Djelokrug pojedinog odbora određuje se odlukom o ustrojstvu pojedinog odbora.