23/08/2017

Članstvo u udruzi

Članom Udruge može postati svaki redovni ili izvanredni student/ica, te djelatnici zaposleni na Veleučilištu u Rijeci, državljani Republike Hrvatske. Strani državljani, studenti Veleučilišta u Rijeci, mogu biti članovi Udruge, u skladu s odredbama Zakona o udrugama. Redovitim članom Udruge postaje se potpisivanjem pristupnice, čime se prihvaćaju ciljevi, prava i obveze utvrđeni ovim Statutom i odlukama Udruge.

Članom Udruge postaje se upisom u Registar članova koji vodi tajnik Udruge. Članovima Udruge izdaje se članska iskaznica. Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Upravni odbor posebnom odlukom.

Registar članova Udruge vodi se elektronički i u pisanom obliku, a sadrži podatke o:

  • osobnom imenu
  • osobnom identifikacijskom broju
  • datumu rođenja
  • datumu pristupanja udruzi
  • kategoriji članstva
  • datumu prestanka članstva u Udruzi
  • drugim važnim informacijama za Udrugu

Registar članova dostupan je na uvid svim članovima Udruge te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Rad Udruge i njenih tijela je javan. Predsjednik i Upravni odbor Udruge dužni su obavještavati članstvo o svom radu i radu tijela putem svojih izvješća i sredstava javnog priopćavanja. Za javnost rada odgovorni su predsjednik i Upravni odbor. Radi ostvarivanja javnosti rada Udruge predstavnicima javnog priopćavanja osigurava se slobodan pristup sjednicama Skupštine. Udruga informira javnost o svom radu objavljivanjem izvješća putem glasila Udruge ili sredstava javnog priopćavanja. Javnosti se mogu uskratiti samo oni podaci o radu Udruge koji su poslovna tajna.